تبلیغات
شیمی - تست شیمی سال اول دبیرستان
زندگی زیباست ای زیبا پسند ---------- زنده اندیشان به زیبایی رسند
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

تست سال اول دبیرستان

 

1-       كدام ماده از جمله ی منابع تجدید ناپذیر است ؟

1) آب            2) خاك            3) فلز             4) هوا

 

2- مولكول گرم كربن دی اكسید برابر است با : ( 16 =  O   و  12 =  C )

1)  40             2)  42              3)  43              4)  44   

 

3-       با توجه به نقطه ذوب پتاسیم ) 63 درجه سانتی گراد ) و نقطه ذوب سزیم ( 29 درجه سانتی گراد ) ، نقطه ذوب روبیدیم چند درجه سانتی گراد تخمین زده می شود ؟

1) 44               2) 46             3) 48              4) 50

 

4-       زیست گاز به طور عمده شامل ......... و ........... است .

      1) كربن دی اكسید متان             

      2) كربن مونو اكسید متان      

      3) گوگرد دی اكسید كربن دی اكسید

      4) گوگرد دی اكسید كربن مونو اكسید

 

5-       درصد كدام ماده در زباله های جامد كشورهای پیشرفته بیشتر است ؟

1) كاغذ                    2) خاكروبه                                                       3) مواد پلاستیكی       4) پسمانده های مواد غذایی

 

6-       كدام یك از مواد زیر جزو مواد زیست تخریب پذیر است ؟

1) مواد پلاستیكی      2) شیشه         3) آلومینیم         4) كاغذ

 

7-       میزان مصرف كدام مواد اغلب به عنوان نشانه ای از پیشرفت اجتماعی یك كشور تلقی می شود ؟

1) مواد نفتی            2) كاغذ           3) فلزها             4) پلاستیك

 

8-       رسانایی الكتریكی كدام فلز از فلز مس بیشتر است ؟

1) آهن         2) سرب          3) نقره            4) پلاتین

 

9-       در پالایش نفت خام پس از برش بنزین ، كدام برش بدست می آید ؟

1) نفت گاز         2) نفت چراغ           3) روان كننده ها          4) گاز

 

10-   شیمی آلی را شیمی تركیب های .................. نیز می گویند .

1) معدنی             2) طبیعی             3) هیدروژن            4) كربن

 

11-   هیدروكربنی به فرمول C5 H12  چند ایزومر دارد ؟

1) 2              2) 3             3) 4               4) 5

 

12-   آلكانی با 8 اتم كربن چند اتم هیدروژن دارد ؟

1) 15              2) 16              3) 17              4) 18

 

13-   كدام گاز زیر از سوختن آلكان ها حاصل می شود ؟

1) NO              2) SO2              3) CO2              4) N2  

 

14-   گاز طبیعی به طور عمده از كدام گاز تشكیل شده است ؟

1) كربن دی اكسید      2) متان      3) بخار آب      4) كربن مونو اكسید

 

15-   در مولكول پروپان در كل چند پیوند كووالانسی وجود دارد ؟

1) 9                2)  10                  3) 14                4) 15

 

16-   نقطه ی ذوب و نقطه ی جوش آلكان ها با افزایش تعداد اتم های كربن به ترتیب چه تغییری می كند ؟

1) افزایش كاهش              2) كاهش افزایش         

 3) افزایش افزایش              4) كاهش كاهش

 

 

 

 

17- با افزایش ارتفاع چگالی هوا .......... و تعداد ذره های موجود در آن ......... می شوند .

الف) زیاد- زیاد

ب)کم _ کم

ج) کم _ زیاد

د) زیاد _ کم 

 

18- تروپوسفر یا لایه ای از هوا که ما در آن زندگی می کنیم در چه فاصله ای از سطح زمین قرار گرفته اند ؟

الف) بیشتر از 20 کیلومتر

ب) کمتر از 10

ج) 10 تا 20 کیلومتر

د) 10 تا 12 کیلومتر 

 

19- چرا گازها تراکم پذیر هستند ؟

الف) چون گازها فشار ثابت دارند .

ب) چون گاز حجم ثابت ندارد .

ج) چون فاصله بین ذرات سازنده آن زیاد است .

د) چون گازها دمای ثابت ندارند . 

 

20- کدامیک از فلزات زیر رابرای حفاظت در مقابل اکسید شدن درزیرنفت نگهداری می کنند ؟

الف) Mg

ب) Na

ج) Fe

د) Al 

 

21- کدامیک از گازهای زیر ، گاز گلخانه ای به شمار می آید ؟

الف) H2o

ب) Co2

ج) CH4

د) همه موارد 

 

22-در فشار سنج در سطح دریا ، ارتفاع ستون جیوه چقدر است ؟

الف) mm۷۶

ب) mm۷۶۰

ج) Cm760

د) atm ۱ 

 

23-طبق قانون بویل ، فشار یک نمونه ی گاز با .......... متناسب است .

الف) 1/ حجم

ب) 1/ جرم

ج) حجم

د) جرم 

 

24-دمای مطلق یک جسم چیست ؟

الف) دما بر حسب C

ب) دما بر حسب درجه کلوین

ج) صفر مطلق

د) 273- 

 

25-کدامیک از گازهای زیر مولد اوزون تروپوسفری است ؟

الف) O2

ب) CO2

ج) SO2

د) NO2 

 

 

26- میانگین انرژی جنبشی ذرات تشکیل دهنده ی یک گاز به چه عاملی بستگی دارد ؟ الف) حجم

ب)فشار

ج) دما

د) هیچکدام 

 

 

27- كدام گزینه ترتیب واكنش پذیری سه عنصر آهن و منیزیم و طلا را در واكنش اكسایش درست نشان می دهد ؟

 

1) Mg < Fe < Au                         2) Au < Fe < Mg           

   3) Fe < Mg < Au                         4) Au < Mg < Fe

 

28- كدام گزینه نادرست است ؟

1) سختی مغز مداد با مقدار خاك رسی كه با گرافیت مخلوط می كنند قابل كنترل است .

2) پلی اتیلن به صورت خشك و نرم قابل تولید است .

3) پنی سیلین بوسیله ی یك كپك تولید می شود .

4) چگونگی ساختار مولكولی مواد روی خواص و رفتار قابل مشاهده ی آنها تاثیر چندانی ندارد .

 

29- سرنوشت زباله هایی مانند مواد شیمیایی سمی یا مواد پرتوزا پس از تولید چیست ؟

1) تصفیه می شوند                      2) سوزانده می شوند        

     3) بازگردانی می شوند                  4) انبار می شوند

 

30- كدام گزینه بیانگر اصل بازگرداندن از اصول چهار گانه حفظ منابع است ؟

1) اصلاح پیوسته عادت های فردی و اجتماعی در استفاده از مواد یا وسایل

2) كم كردن میزان مصرف و جلوگیری از ایجاد زباله

3) جمع آوری و نگه داری مواد یا وسایل برای بازفراوری آنها

4) استفاده دوباره یا چندباره از مواد یا وسایل

 

 

 

 نوشته شده توسط :مرضیه صاحبان شهرضا
یکشنبه 26 دی 1389-09:15 ب.ظ